Συσκευή μετάγγισης αίματος

0.37 ME ΦΠΑ

Συσκευή μετάγγισης αίματος αποστειρωμένη.
Ισχυρό, αιχμηρό ρύγχος διάτρησης (λευκό ABS πλαστικό), με κάλυμμα
Διαφανής, ελεύθερος από PVC, σταγονομετρικός θάλαμος
Σωλήνας από ιατρικού τύπου PVC – ελεύθερο DEHP
Εφαρμογή luer lock για αποτροπή τυχαίας αποσύνδεσης

Η Αποστείρωση γίνεται με αιθυλενοξείδιο (ETOX).

Κατηγορία: